Наша адреса
Мапа проїзду

вул. За Рудкою, 35

Телефон гарячої лінії:
0352 52-64-22


[email protected]Графік роботи

Понеділок – П’ятниця
з 08:00 год. до 17:00 год.

Обідня перерва
з 13:00 год. до 13:48 год.

Вихідні дні
субота, неділя

Загальні відомості

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства

Водних ресурсів України

“23”травня 2018 р. № 343

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області

(нова редакція)

 

 

2018

1. Загальні положення

 

1.1.    Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області (далі - РОВР у Тернопільській області) є бюджетною неприбутковою організацією, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсів України (далі - Держводагентство).

1.2.    РОВР у Тернопільській області у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевих державних адміністрацій, наказами, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства, Дністровського басейнового управління водними ресурсами (далі Дністровське БУВР) та цим Положенням.

1.3.    РОВР у Тернопільській області у межах своїх повноважень відповідно до законодавства забезпечує на території Тернопільської області реалізацію державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства, вирішує разом з органами виконавчої влади та іншими органами, підвідомчими установами питання, щодо забезпечення населення та галузей економіки водними ресурсами.

1.4.    РОВР у Тернопільській області здійснює функції з експлуатації водних об'єктів, гідротехнічних споруд, державної меліоративної мережі в межах Тернопільської області.

1.5.    РОВР у Тернопільській області у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Держводагентства, ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства, розташованими в межах басейну, Басейновою радою, іншими організаціями, підприємствами і установами.

1.6.    РОВР у Тернопільській області є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, самостійний та зведений баланси, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Повна назва: Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області.

Скорочена назва: РОВР у Тернопільській області.

Юридична адреса: 46003, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця
За Рудкою, будинок 35.

 

2. Основні завдання

 

2.1.  Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на території Тернопільської області.

2.2.  Участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та здійсненні заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у межах Тернопільської області.

2.3.  Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об'єктів державного водогосподарського комплексу та міжгосподарської меліоративної мережі в межах Тернопільської області.

 

3. Функції

 

3.1.    Вносить пропозиції Дністровському БУВР, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на території Тернопільської області, а також гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об'єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації в межах Тернопільської області.

3.2.    Виконує у межах повноважень функції з управління об'єктами державної власності, що знаходяться в оперативному управлінні РОВР у Тернопільській області.

3.3.    Визначає потребу населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства у межах Тернопільської області.

3.4.    Надає пропозиції Дністровському БУВР для їх ініціювання та внесення на розгляд Міжвідомчій комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських та дністровських водосховищ при Держводагентстві щодо режиму роботи водосховищ комплексного призначення на річці Дністер.

3.5.    Затверджує правила експлуатації міжгосподарської та внутрішньогосподарської меліоративної мереж на території Тернопільській області.

3.6.    Приймає звіти про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна) басейну Дністра Тернопільської області та узагальнює результати державного обліку використання водних ресурсів на території Тернопільської області, та надає інформацію Дністровському БУВР.

3.7.    Здійснює аналіз інформації про обсяги водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використання води водокористувачами всіх галузей економіки у межах Тернопільської області.

3.8.    Готує матеріали для державного водного кадастру за розділом “Водокористування”.

3.9.    Здійснює моніторинг якості вод поверхневих водних об'єктів у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання у межах Тернопільської області.

3.10.    Забезпечує функціонування системи державного моніторингу
довкілля в частині проведення гідрохімічних, радіологічних спостережень у
районі основних водозаборів комплексного призначення, транскордонних
водотоках, на водних об'єктах та водогосподарських системах у межах
Тернопільської області.

3.11.    Здійснює ведення бази даних за результатами моніторингу якості
поверхневих водних об'єктів у межах Тернопільської області та надає
інформацію Дністровському БУВР.

3.12.    Здійснює моніторинг меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель у межах Тернопільської області.

3.13.    Виступає розпорядником бюджетних асигнувань, які йому виділяються, сприяє залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу

3.14.    Надає пропозиції Держводагентству щодо наповнення розділів “Поверхневі водні об'єкти” та “Водокористування” державного водного кадастру у межах Тернопільської області.

3.15.    Розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок басейну Дністра, бере участь у їх реалізації, а також координує роботу щодо спостереження за станом цих водних об'єктів, гідротехнічних споруд на них та надає в межах повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону.

3.16.    Забезпечує з урахуванням галузевих особливостей виконання організаційних заходів щодо проектування, будівництва і реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, меліоративних систем, гідротехнічних споруд та водогосподарських об'єктів багатоцільового використання у межах Тернопільської області.

3.17.    Здійснює аналіз технічного стану меліоративної мережі та гідротехнічних споруд, що перебувають у державній власності та знаходяться в оперативному управлінні організацій, які належать до сфери управління Держводагентства, в межах Тернопільської області.

3.18.    Здійснює моніторинг переформування берегів річки Дністер у межах Тернопільської області.

3.19.    Узагальнює та аналізує дані моніторингу якості поверхневих вод у межах Тернопільської області, інформує про результати Дністровське БУВР та Держводагентство, органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, бере участь у розробленні оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об'єктів і меліорованих земель у межах Тернопільської області.

3.20.    У межах повноважень надає Дністровському БУВР пропозиції щодо розроблення плану управління річковим басейном Дністра.

3.21.    Взаємодіє з Басейновою радою річки Дністер при здійсненні своїх повноважень у межах річкового басейну.

3.22.    Забезпечує роботу функціональної підсистеми протипаводкових заходів Єдиної системи цивільного захисту у межах Тернопільської області.

3.23.    Готує та подає на розгляд Дністровського БУВР пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію.

3.24.    Здійснює в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків паводків, забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків у басейні Дністра у межах Тернопільської області, та надає інформацію Дністровському БУВР.

3.25.    Готує пропозиції щодо паспортизації малих річок у межах Тернопільської області та подає їх на розгляд Держводагентству.

3.26.    Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування у межах Тернопільської області.

3.27.    Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження нормативів водопостачання у межах Тернопільської області.

3.28.    Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів (крім тих, що встановлюються відповідно до Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердженого наказом Мінприроди від 07.02.2012 № 46 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.03.2012 за № 393/20706) у межах Тернопільської області.

3.29.    Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно проектів на проведення робіт на землях водного фонду, пов'язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт у межах Тернопільської області.

3.30.    Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними у межах Тернопільської області.

3.31.    Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно меж зон санітарної охорони водних об'єктів у межах Тернопільської області.

3.32.    Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок у межах Тернопільської області.

3.33.    Узагальнює та аналізує дані про водогосподарську та гідрологічну обстановку в межах Тернопільської області та надає оперативну інформацію Дністровському БУВР та Держводагентству щодо водогосподарської і гідрологічної обстановки у межах Тернопільської області.

3.34.    Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

3.35.    Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів, забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії із ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації.

3.36.    Розробляє режими роботи для орендованих водних об'єктів та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно їх затвердження.

3.37.    Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження договорів оренди водних об'єктів у межах Тернопільської області.

3.38.    Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій» щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству, у межах Тернопільської області.

3.39.    Здійснює координацію та контроль за фінансово-господарською діяльністю підвідомчих організацій, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, додержанням і зміцненням державної дисципліни, збереженням майна, ощадливим та раціональним використанням товарно-матеріальних цінностей, здійснює практичні заходи щодо недопущення корупційних проявів.

3.40.    Здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат РОВР у Тернопільській області, формує в установленому порядку кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату РОВР у Тернопільській області, а також осіб, включених до кадрового резерву.

3.41.    Організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

3.42.    Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю та підпорядкованих йому організацій.

3.43.    Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та
ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує
організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

3.44.    Виконує інші функції, визначені законодавством та пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

4. Права та обов'язки

 

4.1.  РОВР у Тернопільській області для виконання покладених
на нього завдань має право:

4.1.1.  Подавати на розгляд Держводагентству пропозиції з удосконалення структури підпорядкованих організацій;

4.1.2.  Залучати спеціалістів організацій, що належить до сфери управління Держводагентства, підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.1.3.  Одержувати інформацію, документи і матеріали від організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, місцевих органів виконавчої* влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

4.1.4.  Відкривати рахунки у Державній казначейській службі України та банках;

4.1.5.  Скликати наради за участю організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інших учасників водогосподарського комплексу, створювати комісії та робочі групи;

4.1.6.  Організовувати і проводити внутрішній лабораторний контроль та брати участь у зовнішньому лабораторному контролі згідно з затвердженими програмами перевірок точності результатів вимірювання у вимірювальних лабораторіях;

4.1.7.Виступати замовником та виконавцем робіт з проектування,
будівництва, реконструкції, ремонту, а також технічного переоснащення
природоохоронних, гідротехнічних та інших об'єктів інженерної
інфраструктури водогосподарського комплексу, які фінансуються за рахунок
державного бюджету та інших джерел фінансування, а також здійснювати
технічний та авторський нагляд за виконанням цих робіт;

4.1.8.  Надавати платні послуги на замовлення юридичних і фізичних осіб на підставі господарсько- та цивільно-правових договорів. Використовувати отримані доходи виключно для здійснення видатків на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням таких послуг, своє утримання, а також видатків на інші напрями для реалізації цілей і завдань, передбачених цим Положенням;

4.1.9.  Від свого імені укладати угоди, договори, набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, укладати мирові угоди;

4.1.10.Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного
законодавства України.

4.2.РОВР у Тернопільській області зобов’язаний:

4.2.1.Забезпечувати цільове використання та збереження закріпленого за ним майна;

4.2.2.Утримувати у належному технічному стані об’єкти виробничого та іншого призначення, що знаходяться на балансі РОВР у Тернопільській області;

4.2.3.Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з законодавством України;

4.2.4.Для здійснення координації діяльності в Тернопільській області подавати до Держводагентства фінансову, бюджетну, відомчу, статистичну звітність та оперативну інформацію;

4.2.5.Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки;

4.2.6.Забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних асигнувань, своєчасні розрахунки з працівниками управління;

4.2.7.Здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти згідно з чинним законодавством;

4.2.8.  Здійснювати діяльність, пов'язану з обігом прекурсорів при виконанні лабораторних робіт згідно з чинним законодавством;

4.2.9.  Забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами;

4.2.10.   Забезпечувати практичну реалізацію заходів Держводагентства щодо ефективної взаємодії із засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення офіційної інформації Держводагентства, Дністровського БУВР та підпорядкованих організацій;

4.2.11.   Забезпечувати в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.

 

5. Майно та кошти

 

5.1.    Майно РОВР у Тернопільській області складається з необоротних та оборотних активів, вартість яких відображається у його балансі.

5.2.    Майно РОВР у Тернопільській області є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за РОВР у Тернопільській області, здійснюється з дозволу Держводагентства, у порядку, встановленому законодавством.

5.3.    Джерелами формування майна є:

-       кошти державного бюджету;

-       майно, передане РОВР у Тернопільській області Держводагентством;

-       безоплатна передача майна на баланс РОВР у Тернопільській області від підприємств, установ і організацій, інших юридичних та фізичних осіб;

-       інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України;

-       надходження від надання платних послуг та інші власні надходження.

5.4.    Фінансування РОВР у Тернопільській області здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України.

5.5.    Оплата праці працівників РОВР у Тернопільській області
здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.6.    Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед працівників РОВР у Тернопільській області (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

5.7.    РОВР у Тернопільській області володіє та користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні, а також користується відведеною йому землею у межах, встановлених законом, згідно з покладеними на нього завданнями.

5.8.    РОВР у Тернопільській області забезпечує бухгалтерський і
оперативний облік, веде фінансову, бюджетну та статистичну звітність, а також
обов’язкову звітність згідно з законодавством.

5.9.    РОВР у Тернопільській області проводить перевірку та внутрішній
аудит підвідомчих організацій у порядку, встановленому чинним
законодавством.

5.10.    Перевірки та аудит діяльності РОВР у Тернопільській області
здійснюються Держводагентством та іншими контролюючими органами у
порядку, встановленому чинним законодавством.

 

6. Управління

 

6.1.  Держводагентство через Дністровське БУВР здійснює управління та
контроль за діяльністю РОВР у Тернопільській області з питань реалізації
державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління,
використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

6.2.  Держводагентство:

6.2.1.Призначає на посаду та звільняє з посади начальника РОВР у Тернопільській області шляхом укладення та розірвання з ним контракту за погодженням з місцевою державною адміністрацією;

6.2.2.За поданням начальника РОВР у Тернопільській області погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника РОВР у Тернопільській області;

6.2.3.За поданням начальника РОВР у Тернопільській області призначає на посади та звільняє з посад начальників підпорядкованих організацій шляхом укладання та розірвання з ними контрактів за погодженням із відповідною державною адміністрацією;

6.2.4.За поданням начальника РОВР у Тернопільській області погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника, головного інженера підпорядкованих йому організацій;

6.2.5.Затверджує положення про РОВР у Тернопільській області та підпорядковані йому організації, зміни до них шляхом викладення їх у новій редакції, здійснює контроль за дотриманням вимог положень;

6.2.6.2.6. Здійснює контроль за ефективним використанням майна, що є у державній власності і закріплене за РОВР у Тернопільській області;

6.2.7.  Затверджує штатний розпис та кошторис доходів і видатків на управління РОВР у Тернопільській області;

6.2.8.  Координує діяльність РОВР у Тернопільській області з питань регулювання і використання водних ресурсів та експлуатації меліоративних систем;

6.2.9.  Здійснює інші функції з управління, які визначені Положенням про Держводагентство та чинним законодавством.

6.3.  Координацію та контроль за діяльністю РОВР у Тернопільській
області в частині управління водними ресурсами здійснює Дністровське БУВР,
відповідно до повноважень, наданих йому Держводагентством.

6.4.  РОВР у Тернопільській області очолює начальник.

6.5.  Начальник РОВР у Тернопільській області:

6.5.1.Здійснює керівництво його діяльністю, представляє РОВР у
Тернопільській області у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями;

6.5.2.Забезпечує виконання РОВР у Тернопільській області актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Держводагентства;

6.5.3.Несе відповідальність за виконання покладених на РОВР у Тернопільській області завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна і надходжень від надання платних послуг у межах Тернопільської області;

6.5.4.За погодженням з Держводагентством призначає на посади та звільняє з посад заступників начальника РОВР у Тернопільській області;

6.5.5.Вносить пропозиції Голові Держводагентства щодо призначення на посади та звільнення з посад начальників підпорядкованих організацій шляхом укладання та розірвання з ними контрактів за погодженням із місцевою державною адміністрацією;

6.5.6.Вносить пропозиції Держводагентству щодо призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника, головного інженера підпорядкованих організацій;

6.5.7.Розподіляє функціональні обов'язки між заступниками начальника;

6.5.8.Призначає на посади та звільняє з посад працівників РОВР у
Тернопільській області, формує кадровий резерв;

6.5.9.Приймає рішення про заохочення, накладання стягнень на працівників апарату РОВР у Тернопільській області;

6.5.10.Подає пропозиції до Держводагентства про заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на керівників підпорядкованих йому організацій;

6.5.11.Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові
інструкції працівників апарату РОВР у Тернопільській області, а також зміни і
доповнення до них, здійснює контроль за дотримання вимог цих положень та
приймає рішення у зв'язку з їх порушенням;

6.5.12.Укладає угоди (договори, видає довіреності, відкриває рахунки у Державній казначейській службі України) від імені РОВР у Тернопільській області;

6.5.13.Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;

6.5.14.У межах своєї компетенції видає накази, дає вказівки, обов'язкові для працівників РОВР у Тернопільській області;

6.5.15.Затверджує штатні розписи та кошториси підвідомчих організацій;

6.5.16.Розглядає матеріали внутрішнього аудиту, перевірок, звіти
підвідомчих організацій, надає пропозиції Держводагентству за результатами
розгляду даних матеріалів;

6.5.17.Надає Держводагентству узагальнений звіт щодо виконання умов контрактів, укладених з керівниками підвідомчих організацій;

6.5.18.Подає пропозиції до Держводагентства щодо внесення змін або доповнень до цього Положення.

6.6.  Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції
РОВР у Тернопільській області, утворюється колегія у складі начальника
(голови колегії) та заступників начальника РОВР у Тернопільській області. У
разі потреби до складу колегії РОВР у Тернопільській області можуть входити
керівники підпорядкованих організацій, а також у встановленому порядку
інші особи. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання
відповідного наказу РОВР у Тернопільській області.

6.7.  Для проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у
РОВР у Тернопільській області можуть утворюватися постійні або тимчасові
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

6.8.  Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або
тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх
кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються
начальником РОВР у Тернопільській області.

6.9.  РОВР у Тернопільській області здійснює управління, координацію та
контроль за фінансово-господарською діяльністю з питань реалізації державної
політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та
відтворення поверхневих водних ресурсів і гідротехнічної меліорації земель
таких організацій:

-       Бережанське міжрайонне управління водного господарства (місцезнаходження: 47501, Тернопільська обл., місто Бережани, вулиця Лесі Українки, будинок 16);

-       Борщівське міжрайонне управління водного господарства (місцезнаходження: 48700, Тернопільська обл., місто Борщів, вул. Вовківська, будинок 67А);

-       Бучацьке міжрайонне управління водного господарства (місцезнаходження: 48400. Тернопільська обл., місто Бучач, вулиця Галицька, будинок 178);

-       Лановецьке міжрайонне управління водного господарства (місцезнаходження: 47400, Тернопільська обл., місто Ланівці, вулиця Миру, будинок 18);

-       Чортківське міжрайонне управління водного господарства (місцезнаходження: 48500, Тернопільська обл., місто Чортків, вулиця Князя Володимира Великого, будинок 12).

 

7.     Ліквідація та реорганізація

 

7.1.    Припинення діяльності РОВР у Тернопільській області відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням Держводагентства або за рішенням суду.

7.2.    У разі реорганізації РОВР у Тернопільській області всі права та обов'язки або їх частина переходять до іншої бюджетної неприбуткової організації або організацій, які є його правонаступниками, що виникли внаслідок такої реорганізації.

7.3.    У разі ліквідації РОВР у Тернопільській області активи передаються іншій неприбутковій організації Держводагентства або зараховуються у дохід бюджету, відповідно до чинного законодавства.

7.4.    У разі реорганізації або ліквідації РОВР у Тернопільській області працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені законодавством України.

7.5.    Ліквідація РОВР у Тернопільській області здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Держводагентством.

7.6.    Держводагентство встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути менше ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію.

7.7.    Ліквідація вважається завершеною, а РОВР у Тернопільській області таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

8.     Прикінцеві положення

 

8.1.    Це Положення набирає чинності з дати його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

8.2.    Зміни до цього Положення вносяться шляхом викладення його у новій редакції і затверджуються наказом Держводагентства та реєструються відповідно до чинного законодавства.

Інформація

Прогноз погоди

https://www.vodgosp.te.ua/

 

Стан гідрологічної обстановки на річках Тернопільської області 02.08.2019 р.

 

Водомірні пости річки Дністер

Рівень води над «0» графіка поста

Зміна рівня води за добу

 

Галич

128 см

+1

Нижнів

229 см

-5

Заліщики

262 см

      -2

 

Штормове попередження

-