Основні вимоги з дотримання водного законодавства

Основні вимоги з дотримання водного законодавства


Усі води (водні об'єкти) на території України є  національним надбанням   народу   України,   однією   з  природних  основ  його економічного розвитку і соціального добробуту.

Водні ресурси  забезпечують  існування  людей,  тваринного  і рослинного  світу  і  є обмеженими  та   уразливими    природними об'єктами.

Водний  кодекс,  в  комплексі  з  заходами   організаційного, правового, економічного і виховного впливу,  сприятиме  формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення  України,  а   також    більш    ефективному,    науково обґрунтованому використанню вод та  їх  охороні  від  забруднення, засмічення та вичерпання.

Основні положення
Стаття 1. Визначення основних термінів.

 1. води - усі води (поверхневі, підземні, морські),  що  входять до складу природних ланок кругообігу води;
 2. води підземні -  води,  що  знаходяться  нижче  рівня  земної поверхні в товщах гірських порід верхньої частини  земної  кори  в усіх фізичних станах;
 3. води поверхневі - води різних водних об'єктів, що знаходяться на земній поверхні;
 4. водний  об'єкт  -  природний  або  створений  штучно  елемент довкілля,   в  якому зосереджуються  води  (море,  річка,  озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт);
 5. водні ресурси - обсяги поверхневих, підземних і морських  вод відповідної території;
 6. водозабір - споруда або пристрій для забору  води  з  водного об'єкта;
 7. водойма - безстічний або із сповільненим  стоком  поверхневий водний об'єкт;
 8. озеро  -  природна  западина  суші,  заповнена  прісними  або солоними водами;
 9. прибережна  захисна  смуга  -  частина  водоохоронної    зони відповідної ширини вздовж річки, моря,  навколо  водойм,  на  якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності,  ніж  на решті території водоохоронної зони;
 10. рибництво  -  штучне  розведення  і відтворення риби та інших водних живих ресурсів;
 11. рибогосподарський  водний  об'єкт  -  водний  об'єкт    (його частина), що використовується для рибогосподарських цілей;
 12. ставок - штучно створена водойма місткістю не більше  1  млн. кубічних метрів;

Стаття 2. Водне законодавство України.

Завданням  водного  законодавства  є  регулювання    правових відносин з метою забезпечення збереження, науково  обґрунтованого, раціонального використання вод  для  потреб населення  і  галузей економіки,  відтворення  водних  ресурсів,   охорони    вод    від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим  діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних  об'єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і  громадян на водокористування.

Стаття 3. Водний фонд України.
Усі води (водні об'єкти) на території України  становлять  її водний фонд.
До водного фонду України належать:

 1. поверхневі води:
 2. природні водойми (озера);
 3. водотоки (річки, струмки);
 4. штучні водойми (водосховища, ставки) і канали;
 5. інші водні об'єкти;
 6. підземні води та джерела;
 7. внутрішні морські води та територіальне море.

Стаття 4. Землі водного фонду.
До земель водного фонду належать землі, зайняті:

 1. морями, річками, озерами,  водосховищами,  іншими  водоймами, болотами, а також островами;
 2. прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм;
 3. гідротехнічними,  іншими  водогосподарськими  спорудами    та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;
 4. береговими смугами водних шляхів.

Стаття 6. Власність на води (водні об'єкти).

Води  (водні  об'єкти)  є виключно власністю народу України і надаються тільки у користування.
Народ  України  здійснює  право  власності  на  води   (водні об'єкти) через Верховну Раду України,  Верховну  Раду  Автономної Республіки Крим і місцеві Ради.

Окремі  повноваження  щодо  розпорядження  водами    (водними об'єктами)  можуть надаватися  відповідним   органам    державної виконавчої влади та Раді міністрів Автономної Республіки Крим.

Глава 9.                           Водокористувачі. Права і обовязки

Стаття 42. Водокористувачі.

Водокористувачами   в   Україні   можуть  бути  підприємства, установи,  організації  і  громадяни України,  а  також  іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства.

Водокористувачі можуть бути первинними і вторинними.

Первинні водокористувачі - це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.

Вторинні водокористувачі (абоненти) -  це  ті,  що  не  мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними.

Вторинні водокористувачі можуть здійснювати скидання  стічних вод у водні об'єкти  також  на підставі  дозволів  на  спеціальне водокористування.

Стаття 43. Основні права водокористувачів.
Водокористувачі мають право:

 1. здійснювати загальне та спеціальне водокористування;
 2. використовувати водні об'єкти на умовах оренди;
 3. (Пункт  3  частини  першої  статті 43 виключено на підставі Закону №1990-III ( 1990-14 ) від 21.09.2000)
 4. вимагати від власника водного  об'єкта  або  водопровідної системи  підтримання   належної якості    води    за    умовами водокористування;
 5. споруджувати  гідротехнічні  та  інші    водогосподарські об'єкти, здійснювати їх реконструкцію і ремонт;
 6. передавати для використання воду іншим водокористувачам на визначених умовах;
 7. здійснювати  й  інші  функції  щодо  водокористування  в порядку, встановленому законодавством.

Права водокористувачів охороняються законом.

Порушені  права  водокористувачів  підлягають  поновленню   в порядку, встановленому законодавством.

Стаття 44.                                     Обов'язки водокористувачів.
Водокористувачі зобов'язані:

 1. економно  використовувати  водні  ресурси,  дбати  про  їх відтворення і поліпшення якості вод;
 2. використовувати  воду (водні об'єкти) відповідно до цілей та умов їх надання;
 3. дотримувати  встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів   використання   води  та  лімітів скидання забруднюючих речовин,  а  також  санітарних  та  інших вимог щодо впорядкування своєї території;
 4. використовувати  ефективні  сучасні  технічні  засоби   і технології для утримання своєї території  в  належному  стані,  а також  здійснювати  заходи  щодо  запобігання  забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що  відводяться  з неї;
 5. не    допускати    порушення    прав,    наданих    іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським  об'єктам та об'єктам навколишнього природного середовища;
 6. утримувати  в  належному  стані  зони  санітарної  охорони джерел  питного   та господарсько-побутового    водопостачання, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів,  очисні  та  інші  водогосподарські  споруди  та  технічні пристрої;
 7. здійснювати  облік  забору  та  використання  вод,  вести контроль  за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод  і  забруднюючих  речовин  та за якістю води водних об'єктів у контрольних  створах, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законодавчими актами;
 8. здійснювати    погоджені    у    встановленому    порядку технологічні,  лісомеліоративні, агротехнічні,    гідротехнічні, санітарні  та  інші  заходи  щодо  охорони  вод  від   вичерпання, поліпшення їх  стану,  а  також  припинення  скидання  забруднених стічних вод;
 9. здійснювати спеціальне водокористування лише за  наявності дозволу;
 10. безперешкодно  допускати  на  свої  об'єкти    державних інспекторів спеціально уповноважених державних  органів  у  галузі використання, охорони та  відтворення  водних ресурсів,  а  також громадських  інспекторів  з  охорони   навколишнього    природного середовища, які  здійснюють  перевірку  додержання  вимог  водного законодавства, і надавати їм безкоштовно необхідну інформацію;
 11. своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства;
 12. своєчасно  інформувати  місцеві  Ради,  державні  органи охорони навколишнього природного середовища та санітарного нагляду про виникнення аварійних забруднень;
 13. здійснювати невідкладні роботи, пов'язані  з  ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, та надавати  необхідні  технічні  засоби  для  ліквідації аварій  на об'єктах  інших  водокористувачів   у    порядку,    встановленому законодавством;
 14. виконувати інші обов'язки щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством.

Стаття 45.              Обмеження прав водокористувачів.
У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також  в  інших  передбачених законодавством    випадках    права водокористувачів  можуть  бути  обмежені   або    змінені    умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та  в інших державних  інтересах. При  цьому  пріоритетність  надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.

Права водокористувачів обмежуються також під час  аварій  або за умов, що можуть призвести чи призвели до  забруднення  вод,  та при здійсненні невідкладних заходів  щодо  запобігання стихійному лиху,  спричиненому  шкідливою  дією  вод,  і   ліквідації    його наслідків.

Права    водокористувачів,    які    здійснюють    спеціальне водокористування,  можуть бути обмежені органом, який видав дозвіл на   спеціальне   водокористування   чи   надав  водний  об'єкт у користування або в оренду.

Права  вторинних  водокористувачів  можуть   бути    обмежені первинними водокористувачами за погодженням з органом, який  видав дозвіл на спеціальне водокористування чи  надав  водний об'єкт  у користування.

Право  загального  водокористування  може  бути  обмежено   у порядку, визначеному статтею 47 цього Кодексу.

Глава 10.                        Види і порядок водокористування

Стаття 46. Види водокористування.

Водокористування може   бути   двох   видів   -  загальне  та спеціальне.

Стаття 47. Право загального водокористування.

Загальне  водокористування  здійснюється   громадянами    для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або  технічних  пристроїв  та  з  криниць) безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за  окремими  особами та без надання відповідних дозволів.

З   метою   охорони   життя   і  здоров'я  громадян,  охорони навколишнього   природного середовища  та  з  інших  передбачених законодавством підстав районні і міські Ради за поданням державних органів   охорони  навколишнього  природного  середовища,  водного господарства, санітарного    нагляду    та   інших   спеціально уповноважених    державних    органів   встановлюють місця,   де забороняється  купання,  плавання на човнах, забір води для питних або  побутових потреб,  водопій тварин, а також за певних підстав визначають  інші  умови, що обмежують загальне водокористування на водних об'єктах, розташованих на їх території.

Місцеві    Ради   зобов'язані   повідомляти   населення   про встановлені ними правила, що обмежують загальне водокористування.

На    водних    об'єктах,    наданих   в   оренду,   загальне водокористування     допускається    на умовах,    встановлених водокористувачем,  за  погодженням  з  органом,  який надав водний об'єкт в оренду.

Водокористувач,  який  узяв  водний  об'єкт у користування на умовах  оренди,  зобов'язаний доводити  до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду.
Якщо  водокористувачем  або  відповідною Радою не встановлено таких  умов,  загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень.

Стаття 51.        Користування водними об'єктами (їх частинами) на умовах оренди.
У  користування  на  умовах оренди водні об'єкти (їх частини) місцевого  значення  та  ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного  значення,  можуть  надаватися водокористувачам лише   для  риборозведення,  виробництва  сільськогосподарської  і промислової продукції, а також у лікувальних і оздоровчих цілях.
Передача  орендарем  права на оренду водного об'єкта (чи його частини) іншим суб'єктам господарювання забороняється.
Орендодавцями водних об'єктів (їх частин) місцевого  значення є Рада міністрів Автономної Республіки Крим і обласні Ради.
Окремі  повноваження щодо надання водних об'єктів (їх частин) місцевого   значення  в користування  Рада  міністрів  Автономної Республіки  Крим  та  обласні  Ради  можуть передавати відповідним органам виконавчої влади на місцях чи іншим державним органам.
Орендодавцями  водних  об'єктів загальнодержавного значення є Кабінет Міністрів України та місцеві державні адміністрації.
Розподіл повноважень    щодо    передачі    водних   об'єктів загальнодержавного  значення визначається   Кабінетом   Міністрів України відповідно до цього Кодексу та інших законів України.
Право  водокористування  на  умовах    оренди    оформляється договором, погодженим з державними органами охорони  навколишнього природного середовища та водного господарства.
Умови,  строки  і  збір за оренду водних об'єктів (їх частин) визначаються в договорі оренди за згодою сторін.
Водокористувачі, яким водний об'єкт (його частина)  надано  в оренду,  можуть  дозволити іншим  водокористувачам    здійснювати спеціальне водокористування в порядку, встановленому цим Кодексом.
Користування  водними  об'єктами  (їх  частинами)  на  умовах оренди здійснюється відповідно до вимог  водного  законодавства  і регулюється цим Кодексом та іншими актами законодавства України.

Стаття 54. Часткова або повна заборона користування водними об'єктами.
Користування водними об'єктами, які мають  особливе  державне значення, наукову або культурну цінність, а також тими, що входять до складу систем оборотного  водопостачання  теплових та  атомних електростанцій,  може  бути  частково  чи  повністю  заборонено  в порядку, встановленому законодавством.
Лісосплав на водних об'єктах забороняється.

Стаття 55. Підстави   для   припинення  права  спеціального водокористування.
Право  юридичних   та    фізичних    осіб    на    спеціальне водокористування припиняється у разі:

 1. якщо відпала потреба у  спеціальному  водокористуванні;
 2. закінчення строку спеціального водокористування;
 3. ліквідації підприємств, установ чи організацій;
 4. передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;
 5. визнання водного об'єкта таким, що має  особливе  державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;
 6. порушення  умов  спеціального водокористування та охорони вод;
 7. виникнення необхідності першочергового задоволення  питних і господарсько-побутових потреб населення;
 8. систематичного  невнесення  збору  в  строки,  визначені законодавством.

Законодавством  України  можуть  бути  передбачені  й    інші підстави для припинення права спеціального водокористування.

Стаття 110. Відповідальність за порушення водного законодавства.
Порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
Водокористувачі  звільняються   від    відповідальності за порушення водного законодавства, якщо вони виникли  внаслідок  дії непереборних сил природи чи воєнних дій.
Відповідальність за порушення  водного  законодавства  несуть особи, винні у:

 1. самовільному захопленні водних об'єктів;
 2. забрудненні та засміченні вод;
 3. порушенні режиму господарської діяльності у  водоохоронних зонах та на землях водного фонду;
 4. руйнуванні  русел  річок,  струмків  та  водотоків    або порушенні природних умов поверхневого стоку  під час будівництва і експлуатації  автошляхів,   залізниць    та    інших інженерних комунікацій;
 5. введенні в експлуатацію підприємств, комунальних та  інших об'єктів без очисних споруд чи пристроїв належної потужності;
 6. недотриманні  умов  дозволу    або    порушенні    правил спеціального водокористування;
 7. самовільному проведенні гідротехнічних робіт  (будівництво ставків, дамб, каналів, свердловин);
 8. порушенні  правил  ведення  державного  обліку  вод   або перекрученні чи  внесенні недостовірних  відомостей  в  документи державної статистичної звітності;
 9. пошкодженні водогосподарських та гідрометричних  споруд  і пристроїв, порушенні правил експлуатації та  встановлених  режимів їх роботи;
 10. незаконному створенні систем  скидання  зворотних  вод  у водні об'єкти, міську каналізаційну мережу або зливну  каналізацію та несанкціонованому скиданні зворотних вод;
 11. використанні земель водного фонду не за призначенням;
 12. неповідомленні  (приховуванні)  відомостей  про  аварійні ситуації на водних об'єктах;
 13. відмові від надання (приховуванні) проектної документації та висновків щодо якості проектів підприємств,  споруд  та  інших об'єктів, що  можуть  впливати  на  стан  вод,  а  також  актів  і висновків комісій, які приймали об'єкт в експлуатацію;
 14. порушенні  правил  охорони  внутрішніх  морських  вод  та територіального моря від забруднення та засмічення.

Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші  правопорушення щодо  використання  і  охорони  вод  та відтворення водних ресурсів.

Інформація