Наша адреса
Мапа проїзду

вул. За Рудкою, 35

Телефон гарячої лінії:
0352 52-64-22


ternopil@vodgosp.te.uaГрафік роботи

Понеділок – П’ятниця
з 08:00 год. до 17:00 год.

Обідня перерва
з 13:00 год. до 13:48 год.

Вихідні дні
субота, неділя

Положення про колегію облводресурсів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області

15.11.2018  № 128

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про колегію Регіонального офісу водних ресурсів

                                   у Тернопільській області                                             

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області (далі – РОВР у Тернопільській області).

1.2. Колегія РОВР у Тернопільській області є постійно діючим консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності водогосподарської галузі на території Тернопільської області.

1.3. У своїй роботі колегія оРОВР у Тернопільській області керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також наказами і дорученнями Голови Держводагентства України, розпорядженнями облдержадміністрації,Положенням про РОВР у Тернопільській області, Положенням про колегію РОВР у Тернопільській області.

2. ФУНКЦІЇ КОЛЕГІЇ

Колегія РОВР у Тернопільській області:

2.1. Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності галузі на території області.

2.2. Розглядає пропозиції щодо:

2.2.1. Формування та реалізації державної політики у галузі водного господарства на території області;

2.2.3. Забезпечення співпраці з місцевими органами владипід час виконання покладених на РОВР у Тернопільській області завдань.

2.3. Обговорює програми розвитку водогосподарської галузі області, інші державні та регіональні програми і визначає шляхи їх реалізації.

2.4. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків у роботі РОВР у Тернопільській області.

2.5. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності РОВР у Тернопільській області.

2.6. Розглядає результати роботи Чортківського міжрайонного управління водного господарства та структурних підрозділів РОВР у Тернопільській області у межах власної компетенції та розробляє пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності.

2.7. Аналізує стан роботи з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина в апараті РОВР у Тернопільській області та МУВГ.

2.8. Аналізує стан дотримання законодавства з питань організаційної роботи та виконавської дисципліни.

2.9. Розглядає кадрові питання (призначення, звільнення) та питання про нагородження працівників РОВР у Тернопільській області та МУВГ.

2.10. Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на РОВР у Тернопільській області.

        

3. СКЛАД КОЛЕГІЇ

 

3.1. До складу колегії РОВР у Тернопільській області входять: начальник РОВР у Тернопільській області - голова колегії, заступник начальника, керівники структурних підрозділів РОВР у Тернопільській області та інших організацій, що йому підпорядковані, а також, у разі потреби, представники місцевих органів влади, народні депутати, представники інших органів державної влади (за згодою).

3.2. Кількісний та персональний склад колегії РОВР у Тернопільській області визначається її головою.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОЛЕГІЇ

 

4.1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться один раз на три місяці. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні з іншими  місцевими органами влади засідання.

4.2. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану роботи на півріччя, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строки подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовні дати проведення засідань колегії.

4.3. Затверджений план роботи колегії надсилається її членам протягом одного тижня після затвердження.

4.4. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою.

4.5. Додаткові питання до затвердженого плану роботи колегії можуть бути включені до порядку денного засідання за рішенням її голови не пізніше, ніж за десять днів до чергового засідання.

4.6. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом роботи та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше, ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

4.7. На розгляд колегії подаються:

4.7.1. Проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

4.7.2. Довідкові матеріали з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

4.7.3. Проекти рішень колегії з кожного питання порядку денного;

4.7.4. Список членів колегії та запрошених осіб із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад.

4.8. Членам колегії матеріали надаються не пізніше, ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше, ніж за один день до засідання.

4.9. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії не пізніше, ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

4.10. Керівники структурних підрозділів РОВР у Тернопільській області, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують роботу з іншими структурними підрозділами, а також організаціями, які підпорядковані РОВР у Тернопільській області та залучені до розроблення необхідних матеріалів.

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ

 

5.1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – виконувач обов’язків начальника РОВР у Тернопільській області.

5.2. Засідання колегії вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше, ніж половина від загальної кількості членів колегії.

5.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

5.4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються її членами шляхом голосування.

5.5. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

5.6. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

5.8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні і враховується під час голосування.

5.9. У разі проведення спільних засідань колегії РОВР у Тернопільській області з іншими  місцевими органами влади приймаються відповідні  спільні рішення.

5.10. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання представників засобів масової інформації та проведення відео-, фотозйомки, звукозапису тощо.

5.11. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом тижня (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів РОВР у Тернопільській області та подає на розгляд голови колегії.

5.12. Рішення колегії підтверджуються виданням наказів начальника РОВР у Тернопільській області.

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення начальник РОВР у Тернопільській області затверджує своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, керівництву Держводагентства. Члени колегії також мають право повідомити свою думку керівництву Держводагентства. Інформування здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень між Головою Держводагентства та його заступниками.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

5.13. Рішення колегії оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем колегії.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються керівниками відповідних органів та секретарем колегії, який веде протокол.

5.14. Рішення колегії доводяться до її членів, керівників структурних підрозділів та організацій, які підпорядковані РОВР у Тернопільській області в частині, що їх стосується.

5.15. Стенографування (технічний запис) засідань колегії РОВР у Тернопільській області забезпечує її секретар, який визначений головою колегії.

5.16. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.

5.17. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється РОВР у Тернопільській області.

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ КОЛЕГІЇ

6.1. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює її голова.

6.2. Колегія періодично розглядає стан виконання прийнятих нею рішень на своїх засіданнях.

Інформація

Прогноз погоди

https://www.vodgosp.te.ua/

 

Стан гідрологічної обстановки на річках Тернопільської області 02.08.2019 р.

 

Водомірні пости річки Дністер

Рівень води над «0» графіка поста

Зміна рівня води за добу

 

Галич

128 см

+1

Нижнів

229 см

-5

Заліщики

262 см

      -2

 

Штормове попередження

-